Edukacja

Zainaugurowaliśmy w Gminie rok szkolny 2011/2012 …

           W dniach 25-26 sierpnia br.  w Sokole Kużnica odbyło  się seminarium szkoleniowe dyrektorów szkół i przedszkoli gminy Koronowo połączone z naradą inaugurującą   rok szkolny 2011/2012. Program seminarium obejmował wystąpienia zaproszonych gości  oraz zajęcia warsztatowe. Patronat nad seminarium objął Burmistrz Koronowa. Gośćmi seminarium oprócz przedstawicieli organu prowadzącego,    byli  przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty  oraz Kujawsko-Pomorskiego  Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
           Seminarium otworzyła dyrektor MGZE w Koronowie   witając  zaproszonych gości  Podkreśliła, że w kalendarz spotkań  organu prowadzącego z kadrą kierowniczą  szkół  wpisują się  cykliczne narady i szkolenia, podczas których omawiane są aktualne problemy oświatowe  i sposoby ich rozwiązania . Są one płaszczyzną wymiany wspólnych doświadczeń oraz  inicjowania skutecznych i efektywnych rozwiązań na rzecz zaspakajania potrzeb edukacyjnych lokalnego środowiska. Ich celem jest także wsparcie kadry zarządzającej szkołami w realizacji  zadań związanych  z kierowaniem  szkołą  oraz rozwój  osobistych kompetencji zawodowych w obliczu zachodzących zmian w systemie oświaty. Następnie głos zabrał Pan Włodzimierz Domek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie. W swoim wystąpieniu podkreślił  rolę kadry kierowniczej  w aspekcie  zarządzania placówkami szkolnymi w świetle trwających  zmian w prawie oświatowym.
           Podczas spotkania Pan Przewodniczący Rady wręczył akt powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim Panu  Piotrowi Bakalarskiemu oraz złożył podziękowanie dotychczasowemu dyrektorowi  Pani Sabinie Marszelskiej, za pięcioletni wkład pracy i zaangażowanie w kierowaniu placówką . Uczestnicy z zainteresowaniem  wysłuchali informacji nt. roli nadzoru pedagogicznego w związku z nowymi uregulowaniami prawnymi oraz zapoznali się z możliwościami wsparcia ucznia niepełnosprawnego w świetle  aktualnych wymagań i uwarunkowań prawnych . Korzystając z obecności dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Koronowie,  sprecyzowano  ramy wzajemnej współpracy na rzecz wspierania w procesie edukacji  potrzeb ucznia niepełnosprawnego . W ramach zajęć  doskonalących warsztat pracy i kompetencje zarządcze, korzystając ze współpracy z Agencją  Analiz i Doradztwa Personalnego,   zaprezentowano umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w szkole przy zastosowaniu mediacji i technik negocjacyjnych.
           W kolejnej części spotkania odbyła się – jak co roku - narada inaugurująca  nowy rok szkolny 2011/2012. Dyrektor MGZE p. B.Stepa zapoznała zebranych z prezentacja multimedialną nt. stanu przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego. Omówiono także sprawy bieżące i finansowe związane z realizacją zadań oświatowych  w kontekście zmian w prawie oświatowym, obowiązujących od 1 września 2011 r.

Przygotowała: B.Stepa

 GALERIA ZDJĘĆ:

You need to upgrade your Flash Player 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w gminie Koronowo

 

                W dniach 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku uczniowie klas trzecich gimnazjum pisali egzamin kończący szkołę. Egzamin składał się 3 części: humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej i języka obcego nowożytnego. Arkusze na których pracowali uczniowie zawierały zadania zamknięte i otwarte. Z każdej części uczeń mógł zdobyć maksymalnie 50 pkt. Egzamin gimnazjalny jest ważnym elementem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki egzaminu każdego ucznia mają wpływ na oceny pracy szkoły prowadzoną przez Kuratora Oświaty. Średnie wyniki naszych gimnazjów zawiera poniższa tabela*.

Gimnazjum

Liczba uczniów

Egzamin

Średnia liczba pkt. w szkole

Średnia liczba pkt. w gminie

Średnia liczba pkt. w powiecie bydgoskim

Średnia liczba pkt. w woj. kuj - pom

Gimnazjum

nr 1 w Koronowie

137

H

20,18

22,03

23,68

24,26

MP

19,73

20,90

22,25

22,65

80

JA

25,59

25,15

25,85

26,67

57

JN

23,16

23,89

25,94

26,53

Gimnazjum w Mąkowarsku

21

H

26,71

22,03

23,68

24,26

MP

22,52

20,90

22,25

22,65

21

JA

24,33

25,15

25,85

26,67

0

JN

-

-

25,94

26,53

Gimnazjum we Wtelnie

37

H

24,73

22,03

23,68

24,26

MP

23,59

20,90

22,25

22,65

0

JA

-

-

25,85

26,67

37

JN

25,51

23,89

25,94

26,53

Gimnazjum w Wierzchucinie Królewskim

44

H

22,25

22,03

23,68

24,26

MP

21,30

20,90

22,25

22,65

44

JA

20,77

25,15

25,85

26,67

0

JN

-

-

25,94

26,53

H –egzamin z części humanistycznej

MP – egzamin z części matematyczno – przyrodniczej

JA – egzamin z języka angielskiego

JN – egzamin z języka niemieckiego

 * wyniki dotyczą arkusza standardowego 

 

Sprawdzian szóstoklasisty w Gminie Koronowo

 W dniu 31 maja br. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku przekazał wyniki tegorocznego sprawdzianu uczniów klas VI. Sprawdzian odbył się 5 kwietnia 2011r. Przystąpiło do niego 213 uczniów z Gminy Koronowo. Test nie należał do najłatwiejszych, a uczniowie w Gminie Koronowo zdobyli średnio 24,02 pkt. na 40 możliwych.

Porównanie średnich wyników :

·         Średni wynik szkół Gminy Koronowo:                   24,02 pkt.

·         Szkoły wiejskie w skali kraju:                                 24,5 pkt.

·         Powiat bydgoski:                                                      25,25 pkt.

·         Województwo kujawsko – pomorskie :                24,43 pkt.

·         Kraj:                                                                             25,27 pkt.

Poziom wiedzy szóstoklasistów sprawdzany był w zakresie następujących umiejętności: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

Rozkład wyników w Gminie z podziałem na poszczególne umiejętności przedstawia się następująco:

Umiejętność

Maksymalny ilość punktów

Średni wynik

Czytanie

10

8,23

Pisanie

10

5,06

Rozumowanie

8

4,94

Korzystanie z informacji

4

2,15

Wykorzystanie wiedzy w praktyce

8

3,65

 

 STYPENDIA SZKOLNE

Miejsko – Gminny Zespół Edukacji w Koronowie informuje, iż w roku szkolnym 2010/2011 dokonano wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów za okres 4 miesięcy na podstawie Uchwały NR L/539/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 maja 2010 r., tj. za okres od września do grudnia 2010 r.).

Następne wypłaty świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym nastąpią w nowym roku szkolnym 2011/2012. Wypłata środków zostanie uruchomiona do końca roku 2011 po komisyjnym rozpatrzeniu wniosków i wydaniu decyzji.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo na nowy rok szkolny należy składać w Miejsko – Gminnym Zespole Edukacji w Koronowie w terminie od 1 września do 15 września 2011 r.

Druki wniosków w sprawie przyznania stypendium szkolnego oraz druki zaświadczeń i oświadczeń udostępnione będą od 15 sierpnia 2011 r.:

1. w Miejsko – Gminnym Zespole Edukacji w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo.

2. w postaci elektronicznej na stronie www.koronowo.edu.pl

Ponadto przykładowy wzór wniosku dostępny będzie w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Koronowo.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm. ), tj. 351 zł netto.

Do wniosku wnioskodawca załącza dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

  WYPRAWKA SZKOLNA

Miejsko- Gminny Zespół Edukacji w Koronowie informuje, iż przystępuje do realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna".

W tym roku w ramach ww programu pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników będą objęci uczniowie spełniający jeden z trzech poniższych kryteriów:

  1. Uczniowie pochodzący z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. U. Z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późń. zm.)

  2. Uczniowie pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj.np: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby,przemocy w rodzinie, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza;

  3. uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71B ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:

  • dla uczniów klas I-III szkół podstawowych do kwoty 180 zł.

  • dla uczniów klas III gimnazjów do kwoty 325 zł.

  • dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjów do kwoty 325 zł.

  • dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych do kwoty 210 zł.

Wnioski w terminie do 5 września br. należy składać u dyrektorów szkół, do której uczęszcza uczeń.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.

 

Do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie 

 

 Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej informuje swoich członków, że:

- pierwsze posiedzenie komisji w roku szkolnym 2011/2012 w sprawie udzielania pożyczek odbędzie się 12 września br.

 

Osoby Zainteresowane otrzymaniem pożyczek z PKZP lub przystąpieniem do PKZP proszone są o złożenie stosownego Wniosku w Miejsko - Gminnym Zespole Edukacji w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pok. nr 3.