Edukacja Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie Zadania Miejsko - Gminnego Zespołu Edukacji

PostHeaderIcon Zadania Miejsko - Gminnego Zespołu Edukacji

 

 

Do zadań Zespołu Edukacji należy, w szczególności:


1) zapewnienie warunków działania placówkom oświatowym, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

2) wyposażanie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania, wychowania  i innych zadań statutowych,

3) planowanie i wykonywanie bieżących remontów i konserwacji w placówkach oświatowych,

4) prowadzenie spraw związanych z administrowaniem obiektami oświatowymi,

5) prowadzenie  scentralizowanej  obsługi organizacyjno-administracyjnej i finansowej placówek oświatowych, w tym:

a) przygotowanie, wspólnie z dyrektorami obsługiwanych placówek oświatowych, projektów planów finansowych w zakresie  realizacji zadań oświatowych,

b) opracowanie do budżetu gminy zbiorczych planów dochodów i wydatków placówek oświatowych,

c) analizowanie zasadności zmian w budżetach placówek oświatowych oraz ich formalnego wdrażania,

d) monitorowanie wykonania budżetów jednostkowych i zbiorczych,

e) prowadzenie spraw związanych  z obsługą funduszu  na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych oraz nauczycieli emerytów i rencistów,

f) obsługa scentralizowanego funduszu  socjalnego dla pracowników oraz emerytów i rencistów placówek oświatowych,

g) obsługa dotacji celowych,

h) sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości finansowej i  budżetowej z zakresu realizowanych zadań oświatowych,

6) planowanie sieci publicznych przedszkoli i szkół oraz granic ich obwodów,

7) organizowanie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, likwidacją szkół i przedszkoli oraz ich ewidencjonowanie,

8) opracowywanie zasad organizacji pracy publicznych  przedszkoli i szkół , dla których organem prowadzącym jest gmina Koronowo,

9) analizowanie i przygotowywanie  do zatwierdzania arkuszy organizacji pracy placówek oświatowych,

10)  prowadzenie bieżącej kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat,

11) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie egzekucji obowiązku szkolnego i nauki,

12) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej, projektów zarządzeń i decyzji Burmistrza w zakresie organizacji funkcjonowania oświaty,

13)  prowadzenie spraw osobowych  dyrektorów placówek oświatowych,

14)  organizowanie  i koordynowanie prac związanych z przeprowadzaniem konkursów na dyrektorów placówek oświatowych,

15)  prowadzenie prac przygotowawczych w sprawach powierzenia lub odwołania ze stanowiska dyrektora placówki oświatowej,

16) dokonywanie czynności związanych z oceną pracy dyrektorów placówek    oświatowych, wynikających z zadań organu prowadzącego,

17) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji egzaminacyjnych, podejmowaniem i przeprowadzaniem postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

18) dokonywanie    czynności    związanych    z    nadaniem    stopnia   awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

19) sprawowanie nadzoru nad całokształtem  polityki kadrowej w  placówkach oświatowych,

20) ustalanie    priorytetów    oraz    zasad    dofinansowywania    doskonalenia    zawodowego pracowników pedagogicznych placówek oświatowych,

21) prowadzenie i koordynowanie  systemu informacji oświatowej,

22) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych, w tym zarządzanie oświatowymi projektami unijnymi,

23) koordynowanie i prowadzenia spraw związanych z realizacją stypendiów socjalnych  i zasiłków szkolnych,

24) prowadzenie  spraw  związanych   dofinansowaniem  kosztów   kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi  pracownikami umowę o pracę w
     celu przygotowania zawodowego oraz przygotowywanie w tym zakresie decyzji administracyjnych,

25) monitorowanie dowozu uczniów do placówek oświatowych,

26) prowadzenie spraw związanych z nauczaniem indywidualnym,

27) współpraca z  instytucjami i  organizacjami w zakresie zaspakajania potrzeb edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych,

28) współpraca z kuratorium oświaty oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych,

29) prowadzenie   nadzoru   nad   prawidłowym   wykonywaniem   zadań  przez podległe placówki oświatowe, zgodnie z kompetencjami organu prowadzącego,

30) przeprowadzanie doraźnych kontroli w placówkach oświatowych.