Edukacja Aktualności Wyprawka szkolna

Sprawdzian szóstoklasisty w Gminie Koronowo

 W dniu 31 maja br. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku przekazał wyniki tegorocznego sprawdzianu uczniów klas VI. Sprawdzian odbył się 5 kwietnia 2011r. Przystąpiło do niego 213 uczniów z Gminy Koronowo. Test nie należał do najłatwiejszych, a uczniowie w Gminie Koronowo zdobyli średnio 24,02 pkt. na 40 możliwych.

Porównanie średnich wyników :

·         Średni wynik szkół Gminy Koronowo:                   24,02 pkt.

·         Szkoły wiejskie w skali kraju:                                 24,5 pkt.

·         Powiat bydgoski:                                                      25,25 pkt.

·         Województwo kujawsko – pomorskie :                24,43 pkt.

·         Kraj:                                                                             25,27 pkt.

Poziom wiedzy szóstoklasistów sprawdzany był w zakresie następujących umiejętności: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

Rozkład wyników w Gminie z podziałem na poszczególne umiejętności przedstawia się następująco:

Umiejętność

Maksymalny ilość punktów

Średni wynik

Czytanie

10

8,23

Pisanie

10

5,06

Rozumowanie

8

4,94

Korzystanie z informacji

4

2,15

Wykorzystanie wiedzy w praktyce

8

3,65

 

 STYPENDIA SZKOLNE

Miejsko – Gminny Zespół Edukacji w Koronowie informuje, iż w roku szkolnym 2010/2011 dokonano wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów za okres 4 miesięcy na podstawie Uchwały NR L/539/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 maja 2010 r., tj. za okres od września do grudnia 2010 r.).

Następne wypłaty świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym nastąpią w nowym roku szkolnym 2011/2012. Wypłata środków zostanie uruchomiona do końca roku 2011 po komisyjnym rozpatrzeniu wniosków i wydaniu decyzji.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo na nowy rok szkolny należy składać w Miejsko – Gminnym Zespole Edukacji w Koronowie w terminie od 1 września do 15 września 2011 r.

Druki wniosków w sprawie przyznania stypendium szkolnego oraz druki zaświadczeń i oświadczeń udostępnione będą od 15 sierpnia 2011 r.:

1. w Miejsko – Gminnym Zespole Edukacji w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo.

2. w postaci elektronicznej na stronie www.koronowo.edu.pl

Ponadto przykładowy wzór wniosku dostępny będzie w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Koronowo.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm. ), tj. 351 zł netto.

Do wniosku wnioskodawca załącza dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

  WYPRAWKA SZKOLNA

Miejsko- Gminny Zespół Edukacji w Koronowie informuje, iż przystępuje do realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna".

W tym roku w ramach ww programu pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników będą objęci uczniowie spełniający jeden z trzech poniższych kryteriów:

  1. Uczniowie pochodzący z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. U. Z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późń. zm.)

  2. Uczniowie pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj.np: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby,przemocy w rodzinie, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza;

  3. uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71B ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:

  • dla uczniów klas I-III szkół podstawowych do kwoty 180 zł.

  • dla uczniów klas III gimnazjów do kwoty 325 zł.

  • dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjów do kwoty 325 zł.

  • dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych do kwoty 210 zł.

Wnioski w terminie do 5 września br. należy składać u dyrektorów szkół, do której uczęszcza uczeń.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.

 

Do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie