Edukacja Aktualności


Stypendia szkolne - AKTUALNE DRUKI

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

2. Zaświadczenie o dochodach z tytułu zatrudnienia

3. Oświadczenie o dochodach z prac dorywczych i innych dochodach

4. Wniosek o przekazanie stypendium na konto bankowe 

Młodociani pracownicy - AKTUALNE DRUKI

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

2. Potwierdzenie realizacji nauki

3. Procentowy udział wspólników

4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

5.  Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

7. Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem

8. Zawiadomienie o rozwiązaniu umowy

 


 
 
 
Komisja Mieszkaniowa

 

    Miejsko – Gminny zespół Edukacji w Koronowie informuje, iż w dniu 28 września 2015 r. o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej w zakresie rozpatrzenia wniosków o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe, natomiast uzgodnienia w ramach podjęcia decyzji o przydzieleniu pożyczek na cele mieszkaniowe ze scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych przy Miejsko - Gminnym Zespole Edukacji w Koronowie z przedstawicielami związków zawodowych odbędą się w dniu 29 września 2015 o godz. 15.00.

 
 

 

Wypełnienie tabeli D w formularzu Informacji przedstawianych
przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Możliwość uzyskania dofinansowania kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia i przygotowania zawodowego młodocianych daje pracodawcy, poza ustawą o systemie oświaty, również art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy[1]. Tryb i zasady jego udzielania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom[2]. Z przepisu § 6 rozporządzenia o młodocianych wynika, że dofinansowanie to stanowi pomoc przeznaczoną na szkolenie w rozumieniu rozporządzenia Komisji nr 800/2008[3].

 

Zgodnie z art. 2 pkt 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006, pomoc de minimis kumuluje się z pomocą inną niż de minimis (np. na szkolenia) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych. Oznacza to, że pomocy de minimis nie należy łączyć z inną pomocą (w odniesieniu do tych samych kosztów), jeżeli jej udzielenie doprowadziłoby do przekroczenia intensywności[4] tej pomocy (na szkolenia).


Jeśli zarówno pomoc de minimis (dotacja z gminy), jak i pomoc na szkolenie (refundacja OHP) odnoszą się do tej samej osoby młodocianej, wówczas podlegają one kumulacji, ponieważ pokrywają te same koszty kwalifikujące się do pomocy (koszty zatrudnienia i przygotowania zawodowego młodocianego, przy czym zatrudnienie jest tu jedynie formalnym elementem kształcenia, podobnie jak w przypadku stażu czy praktyki). W związku z tym, udzielenie przez gminę pomocy de minimis nie może doprowadzić do przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy szkoleniowej otrzymanej z OHP.

Przykładowo, jeśli kwalifikowane koszty wyszkolenia pracownika młodocianego, czyli wynagrodzenie, składki na ZUS, koszty materiałów, wynagrodzenie trenera czy opiekuna, koszty odzieży ochronnej, media - ich katalog został określony w  § 6 ust. 2  rozporządzenia o młodocianych) wyniosły 12.000  zł, a pracodawca otrzymał już z OHP 5.000 zł, to znaczy, że intensywność pomocy na szkolenie z OHP wyniosła 5.000/12.000  x 100 =  41,7%. Maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy w analizowanym przykładzie zależy m.in. od wielkości pracodawcy - np. jeżeli pracodawca jest mikro lub małym przedsiębiorcą, to intensywność pomocy wynosi 80%. Jeśli więc pracodawca będący małym przedsiębiorcą, otrzymał z OHP pomoc na szkolenie w wysokości 5.000 zł, co odpowiada 41,7% intensywności, to znaczy, że gmina nie może udzielić mu więcej pomocy de minimis niż równowartość 38,3% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (dopełnienie do maksymalnej intensywności 80%), czyli 38,3% x 12.000 = 4.596 zł. Wskazana kwota jest maksymalną kwotą pomocy, którą pracodawca może otrzymać z gminy.

Informacje dotyczące pomocy otrzymanej przez pracodawcę z OHP w odniesieniu do tego samego młodocianego, w stosunku do którego pracodawca ten ubiega się o pomoc z gminy, powinny znaleźć się w części D formularza przedstawianego przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, iż pracodawca zatrudniający osoby młodociane otrzymuje zwrot poniesionych kosztów z dwóch źródeł: z OHP i gminy. Pomoc szkoleniowa z OHP będzie więc jedyną, którą należy wykazać w tabeli.
Pragnę przy tym zauważyć, że pomoc z gminy otrzymana w poprzednich latach będzie dotyczyła innych młodocianych (a więc dotyczy innych kosztów) i stanowi zazwyczaj pomoc de minimis, którą pracodawca wykaże poprzez złożenie odpowiednich zaświadczeń lub oświadczenia o pomocy de minimis (w tabeli wykazuje się pomoc inną niż de minimis).

Pracodawca ma również obowiązek przedstawić pod tabelą D dodatkowe informacje dotyczące otrzymanej pomocy. W punkcie 2 tych informacji powinna być wskazana suma kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z kształceniem pracownika młodocianego (należy wziąć pod uwagę koszty, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia o młodocianych). W przypadku pomocy na przygotowanie zawodowe młodocianych kwoty tej nie dyskontuje się.

W punkcie 3 należy wpisać dopuszczalną intensywność pomocy, jaką pracodawca może otrzymać w związku z zatrudnianiem młodocianego z uwzględnieniem przepisów
§ 8 rozporządzenia o młodocianych. W punkcie 4 natomiast, należy określić poziom intensywności pomocy na szkolenie udzielonej pracodawcy przez OHP. W tym celu wartość refundacji dokonanej przez OHP (tabela D), należy podzielić przez koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą poniesione w związku z zatrudnianiem konkretnego młodocianego (punkt 2 dodatkowych informacji). Uzyskany iloraz należy pomnożyć przez 100. Otrzymamy w ten sposób procentowy udział pomocy szkoleniowej w kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą. Gmina udzielając dotacji musi zagwarantować, by kwota udzielonej przez nią pomocy nie spowodowała przekroczenia dopuszczalnej intensywności pomocy.

Powyższe wyjaśnienia odnoszą się do przypadku, kiedy pracodawca zatrudniający młodocianego, składając wniosek w gminie, otrzymał wcześniej refundację z OHP. Natomiast jeśli pracodawca nie otrzymał pomocy na szkolenie z OHP, powinien zamieścić jasną informację na ten temat pod tabelą D formularza. Informacja ta stanowi dla gminy wskazówkę, że może mu udzielić dofinansowania w maksymalnej ustawowej kwocie
(8.081 zł przy 36-miesięcznym lub 4.587 zł przy 24-miesięcznym czasie przygotowania zawodowego młodocianego).

Należy także zwrócić uwagę, iż udzielenie pomocy de minimis każdorazowo powinno być poprzedzone analizą zaświadczeń lub oświadczeń pracodawcy, dotyczących otrzymanej przez niego pomocy de minimis z innych źródeł i innych tytułów. W tym celu należy sprawdzić, czy zadeklarowana kwota pomocy de minimis otrzymana w okresie ostatnich 3 lat wraz pomocą de minimis, jaką planuje udzielić gmina, nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnej kwoty tej pomocy tj. 200 tys. euro (100 tys. euro, gdy pracodawca prowadzi działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego). W przypadku, gdy łączna wartość pomocy de minimis spowoduje przekroczenie ww. kwoty, dopuszczalne jest udzielenie dotacji w wielkości pomniejszonej w taki sposób, by nie została przekroczona maksymalna kwota pomocy de minimis.

 Źródło: www.uokik.gov.pl

  

 

Dzień Edukacji Narodowej


          W dniu 13 października w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Koronowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W uroczystości oprócz dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz uczniów szkół uczestniczyli zaproszeni goście, Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie Pan Włodzimierz Domek, Przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego Pan Zenon Rydelski oraz przedstawiciele instytucji współpracujących ze środowiskiem oświatowym.
          Po powitaniu gości przez Dyrektora Miejsko – Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie Panią Barbarę Stepa, głos zabrał Burmistrz Koronowa, który w swoim wystąpieniu pogratulował i podziękował całemu środowisku oświatowemu za wkład pracy i zaangażowanie w pracę dydaktyczno – wychowawczą, a także kształtowanie wartości u młodych ludzi.

Nagrody Burmistrza za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej otrzymali:
1. Katarzyna Wróbel
2. Włodzimierz Czerwiński
3. Andrzej Stankiewicz
4. Jacek Kufel
5. Renata Siłakowska
6. Wiesława Puchrowicz
7. Aleksandra Głogowska
8. Joanna Skórzewska
9. Danuta Czaplewska
10. Joanna Zygowska
11. Urszula Gorczyńska
12. Janina Jonczyńska
13. Alicja Barbara Drążkowska

          W trakcie uroczystości nie obyło się bez części artystycznej. Swoje umiejętności muzyczno – wokalne zaprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Buszkowie oraz młodzież z Gimnazjum nr 1 w Koronowie, która wystąpiła z programem artystycznym „Ach, co to był za tydzień”.
          Na zakończenie uroczystości odbyło się spotkanie przy kawie i tradycyjnym torcie. Mottem przewodnim tortu była zagadka nawiązująca do roku 2011, który został ogłoszony rokiem Marii Skłodowskiej – Curie.

You need to upgrade your Flash Player 

Nabór - samodzielny referent ds. administracyjno - kadrowych 

 

Dyrektor Miejsko - Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. administracyjno - kadrowych w wymiarze 1 etatu

Pobierz treść ogłoszenia

  

Zainaugurowaliśmy w Gminie rok szkolny 2011/2012 …

           W dniach 25-26 sierpnia br.  w Sokole Kużnica odbyło  się seminarium szkoleniowe dyrektorów szkół i przedszkoli gminy Koronowo połączone z naradą inaugurującą   rok szkolny 2011/2012. Program seminarium obejmował wystąpienia zaproszonych gości  oraz zajęcia warsztatowe. Patronat nad seminarium objął Burmistrz Koronowa. Gośćmi seminarium oprócz przedstawicieli organu prowadzącego,    byli  przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty  oraz Kujawsko-Pomorskiego  Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
           Seminarium otworzyła dyrektor MGZE w Koronowie   witając  zaproszonych gości  Podkreśliła, że w kalendarz spotkań  organu prowadzącego z kadrą kierowniczą  szkół  wpisują się  cykliczne narady i szkolenia, podczas których omawiane są aktualne problemy oświatowe  i sposoby ich rozwiązania . Są one płaszczyzną wymiany wspólnych doświadczeń oraz  inicjowania skutecznych i efektywnych rozwiązań na rzecz zaspakajania potrzeb edukacyjnych lokalnego środowiska. Ich celem jest także wsparcie kadry zarządzającej szkołami w realizacji  zadań związanych  z kierowaniem  szkołą  oraz rozwój  osobistych kompetencji zawodowych w obliczu zachodzących zmian w systemie oświaty. Następnie głos zabrał Pan Włodzimierz Domek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie. W swoim wystąpieniu podkreślił  rolę kadry kierowniczej  w aspekcie  zarządzania placówkami szkolnymi w świetle trwających  zmian w prawie oświatowym.
           Podczas spotkania Pan Przewodniczący Rady wręczył akt powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim Panu  Piotrowi Bakalarskiemu oraz złożył podziękowanie dotychczasowemu dyrektorowi  Pani Sabinie Marszelskiej, za pięcioletni wkład pracy i zaangażowanie w kierowaniu placówką . Uczestnicy z zainteresowaniem  wysłuchali informacji nt. roli nadzoru pedagogicznego w związku z nowymi uregulowaniami prawnymi oraz zapoznali się z możliwościami wsparcia ucznia niepełnosprawnego w świetle  aktualnych wymagań i uwarunkowań prawnych . Korzystając z obecności dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Koronowie,  sprecyzowano  ramy wzajemnej współpracy na rzecz wspierania w procesie edukacji  potrzeb ucznia niepełnosprawnego . W ramach zajęć  doskonalących warsztat pracy i kompetencje zarządcze, korzystając ze współpracy z Agencją  Analiz i Doradztwa Personalnego,   zaprezentowano umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w szkole przy zastosowaniu mediacji i technik negocjacyjnych.
           W kolejnej części spotkania odbyła się – jak co roku - narada inaugurująca  nowy rok szkolny 2011/2012. Dyrektor MGZE p. B.Stepa zapoznała zebranych z prezentacja multimedialną nt. stanu przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego. Omówiono także sprawy bieżące i finansowe związane z realizacją zadań oświatowych  w kontekście zmian w prawie oświatowym, obowiązujących od 1 września 2011 r.

Przygotowała: B.Stepa

 GALERIA ZDJĘĆ:

You need to upgrade your Flash Player 
Więcej artykułów…