Edukacja Pomoc materialna dla uczniów

PostHeaderIcon Pomoc materialna

PostHeaderIcon Stypendia szkolne


Stypendia szkolne są pomocą materialną o charakterze socjalnym, udzielaną uczniom zamieszkałym
na terenie gminy Koronowo
w celu zmniejszania różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2017, poz. 650 ze zm.).

Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy
o pomocy społecznej (dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł netto, od 1 października 2018 r. kwota ta wynosić będzie 528,00 zł).

 

Wszelkie zmiany w roku szkolnym mające wpływ na wstrzymanie, cofnięcie stypendium należy niezwłocznie zgłosić (np. przekroczenie kryterium dochodowego, przerwanie nauki).

Gotowe wzory wniosków o przyznanie stypendium szkolnego (pomocy materialnej
o charakterze socjalnym) na rok szkolny oraz gotowe druki zaświadczeń i oświadczeń dostępne w zakładce „DRUKI DO POBRANIA” oraz wMiejsko – Gminnym Zespole Edukacji
w Koronowie, ul. Szosa Kotomierska 3, 86 - 010 Koronowo.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na nowy rok szkolny należy składać w Miejsko – Gminnym Zespole Edukacji w Koronowie w terminie od 1 - 15 wrześniadanego roku szkolnego (na wnioski złożone po terminie stypendium nie przysługuje).

 

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2, przysługują również:

1) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

2) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Ustala się następujące priorytety w udzielaniu pomocy uczniom poprzez refundację:

1.      zakupu podręczników szkolnych, słowników, encyklopedii, atlasów, książek

2.      zakupu biletów miesięcznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na dojazdy do szkoły

3.      zakup pomocy szkolnych, w tym zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego, instrumentów muzycznych lub innych pomocy dydaktycznych niezbędnych do pracy na lekcjach, zaakceptowanych przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza,

4.      zakup komputera, monitora, myszy komputerowej, klawiatury, drukarki, tonera do drukarki, edukacyjnych programów komputerowych, biurka pod komputer, refundacja kosztów abonamentu internetowego za miesiące roku szkolnego, zakup okularów korekcyjnych.

 

Stypendium musi zostać udokumentowane jego przeznaczeniem na cele edukacyjne (należy przedłożyć odpowiednie dokumenty imienne m.inn. - faktury, rachunki, bilety autobusowe).

 

STYPENDIUM NIE MOŻE BYĆ UDZIELONE NP. NA ZAKUP ODZIEŻY I OBUWIA CODZIENNEGO UŻYTKU.